Pork

(w. White Rice)
88. Roast Pork w. Bean Sprouts (Pt)8.25 (Qt)12.85
89. Roast Pork w. Chinese Vegetable (Pt)8.25 (Qt)12.85
90. Roast Pork w. Mushrooms (Pt)8.25 (Qt)12.85
91. Roast Pork w. Oyster sauce (Pt)8.25 (Qt)12.85
92. Roast Pork w. Snow Pea Pods (Pt)8.25 (Qt)12.85
93. Roast Pork w. Broccoli (Pt)8.25 (Qt)12.85
94. Roast Pork w. Mixed Veg (Pt)8.25 (Qt)12.85